Beloningsbeleid van St. Vrienden van St. Hospice Zwolle

Personeel in tijdelijke / vaste dienst

Bij de St. Vrienden is geen personeel in tijdelijke / vaste dienst.

Beloning bestuurders

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij de “in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten” kan een onderscheid gemaakt worden in reiskosten en overige kosten.

Voor de vergoeding van reiskosten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden de reiskosten niet vergoed.
  • reiskosten die verband houden met oriënterende bezoeken dan wel van representatieve aard zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • reiskosten die een directe relatie hebben met sponsoractiviteiten ten behoeve van Hospice Zwolle zijn declarabel.
  • ingeval voor het vervoer gebruik gemaakt wordt van een eigen auto, bedraagt de vergoeding per km € 0,19.

Alle overige gemaakte kosten, die een directe relatie met de aard van de werkzaamheden van de St. Vrienden van St. Hospice Zwolle, zijn in principe declarabel. Hierbij valt te denken aan kosten van representatieve aard, zoals bloemen en porti, enveloppen etc. Parkeerkosten worden vergoed in combinatie met declarabele reiskosten.

Beloning (overige) vrijwilligers

Aan de vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden geen vrijwilligersvergoedingen toegekend.

Zwolle, januari 2014.