Beloningsbeleid van Stichting Hospice Zwolle

 

Personeel in tijdelijke / vaste dienst

Bij St. Hospice Zwolle zijn vanaf 1 september 2015 2 parttime coördinatoren in dienst. Voor de inschaling en ten aanzien van de salarisontwikkelingen en de eindejaarsuitkering wordt de CAO VVT gevolgd.

Beloning bestuurders

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het vorenstaande geldt niet alleen voor bestuurders maar ook voor de leden van de door het bestuur van de St. Hospice Zwolle ingestelde commissie Zorg.

Bij de “in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten” kan een onderscheid gemaakt worden in reiskosten en overige kosten.

Voor de vergoeding van reiskosten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor het bijwonen van bestuursvergaderingen of commissievergaderingen worden de reiskosten niet vergoed.
  • reiskosten die verband houden met oriënterende bezoeken dan wel van representatieve aard zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • ingeval voor het vervoer gebruik gemaakt wordt van een eigen auto, bedraagt de vergoeding per km € 0,19.

Alle overige gemaakte kosten, die een directe relatie met Hospice Zwolle hebben, zijn in principe declarabel. Hierbij valt te denken aan kosten van representatieve aard, zoals bloemen en porti, enveloppen etc. Parkeerkosten worden vergoed in combinatie met declarabele reiskosten

Beloning (overige) vrijwilligers

Aan de vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden in principe geen vrijwilligersvergoedingen toegekend, met uitzondering van door het bestuur van St. Hospice Zwolle aangewezen (vrijwillige) coördinatorondersteuners. Zij ontvangen de wettelijk voorgeschreven vrijwilligersvergoeding mits zij via een adequate tijdsregistratie de aanspraak op deze vergoeding hebben aangetoond. Vrijwilligers die werkzaam zijn in Hospice Zwolle kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding voor het “woon-werkverkeer”, echter uitsluitend in overleg met de coördinatoren. Ingeval voor het vervoer gebruik gemaakt wordt van een eigen auto, bedraagt de vergoeding € 0,19 per km.

Zwolle, juni 2016